ارسال به کامپیوتر

شما می توانید تصاویر ذخیره شده در محصول را به یک کامپیوتر وصل شده به یک نقطه دسترسی بی سیم یا رهیاب (روتر) بی سیم با پهنای باند وسیع انتقال دهید و با استفاده از این عمل به آسانی کپی های رونوشت را تهیه کنید. قبل از شروع این عمل، PlayMemories Home را روی کامپیوتر خود نصب نموده و نقطه دسترسی را روی محصول ثبت کنید.

  1. کامپیوتر خود را راه اندازی کنید.
  2. MENU - (شبکه) - [ارسال به کامپیوتر] - شکاف دلخواه کارت حافظه.

نکته

  • بسته به تنظیمات برنامه کاربردی کامپیوتر شما، محصول بعد از ذخیره کردن تصاویر روی کامپیوتر شما خاموش خواهد شد.
  • شما می توانید تصاویر را در هر زمان از محصول به فقط یک کامپیوتر انتقال دهید.
  • اگر می خواهید تصاویر را به کامپیوتر دیگری انتقال دهید، محصول و کامپیوتر را از طریق یک اتصال USB به یکدیگر وصل نموده و دستورالعمل ها در PlayMemories Home را دنبال کنید.
  • فیلم های پروکسی را نمی توان انتقال داد.