تنظیمات فوکوس

عملکردهای تمرکز را با استفاده از کلید چرخان جلویی/کلید چرخان عقبی یا کلید گردان کنترل پیکربندی می کند.

  1. MENU - (تنظیمات دوربین1‎‏) - [تنظیمات فوکوس].
  2. تنظمیات را با استفاده از کلید چرخان جلویی/عقبی یا کلید گردان کنترل انجام دهید.

هنگامی که حالت تمرکز بر روی تمرکز خودکار یا تمرکز دستی مستقیم تعیین شود.

شما می توانید تنظیمات ناحیه تمرکز و موقعیت چهارچوب تمرکز کردن را تنظیم کنید. چهارچوب تمرکز کردن را فقط هنگامی که [ناحیه فوکوس] بر روی موارد ذیل تعیین شود می توان حرکت داد:

  • [منطقه]
  • [نقطه انعطاف پذیر]
  • [نقطه انعطاف پذیر بسط]

کلید چرخان جلویی: چهارچوب تمرکز کردن را به بالا/پایین حرکت می دهد.

کلید چرخان عقبی: چهارچوب تمرکز کردن را به راست/چپ حرکت می دهد.

کلید گردان کنترل: ناحیه تمرکز را انتخاب می کند.


هنگامی که حالت تمرکز بر روی تمرکز دستی تعیین شود

شما می توانید هنگام تمرکز کردن به صورت دستی، ناحیه ای که بزرگ می شود را تعیین کنید.

کلید چرخان جلویی: ناحیه ای که بزرگ می شود را به بالا/پایین حرکت می دهد.

کلید چرخان عقبی: ناحیه ای که بزرگ می شود را به راست/چپ حرکت می دهد.

کلید گردان کنترل: ناحیه ای که بزرگ می شود را به بالا/پایین حرکت می دهد.