فلاش بی سیم

دو روش برای تصویربرداری با فلاش بی سیم وجود دارد: تصویربرداری فلاش سیگنال نوری که از نور فلاش وصل شده به دوربین به عنوان نور سیگنال استفاده می کند، و تصویربرداری فلاش سیگنال رادیویی که از ارتباط بی سیم استفاده می کند. برای انجام تصویربرداری فلاش سیگنال رادیویی، از یک فلاش سازگار یا یک فرمان دهنده بی سیم رادیویی (فروش جداگانه) استفاده کنید. برای جزئیات در مورد چگونگی تعیین هر روش، به دفترچه راهنمای فلاش یا کنترل کننده بی سیم رادیویی مراجعه کنید.
 1. MENU - (تنظیمات دوربین1‎‏) - [فلاش بی سیم] - [روشن].
 2. درپوش کفشک را از دوربین برداشته، و سپس فلاش یا کنترل کننده بی سیم رادیویی را وصل کنید.
  • هنگام انجام دادن تصویربرداری فلاش بی سیم سیگنال نوری، فلاش وصل شده را به عنوان کنترل کننده تعیین کنید.
   هنگام انجام دادن تصویربرداری فلاش بی سیم سیگنال رادیویی با یک فلاش وصل شده به دوربین، فلاش وصل شده را به عنوان کنترل کننده تعیین کنید.
 3. یک فلاش جدا از دوربین که به حالت بی سیم تنظیم می شود، یا به دریافت کننده بی سیم رادیویی (فروش جداگانه) وصل می شود را راه اندازی کنید.
  • دکمه AEL روی دوربین را برای انجام یک فلاش زدن آزمایشی فشار دهید.

جزئیات مورد فهرست انتخاب

خاموش:
از عملکرد فلاش بی سیم استفاده نمی کند.
روشن:
از عملکرد فلاش بی سیم برای وادار کردن یک فلاش یا فلاش های خارجی برای منتشر کردن نور در یک فاصله از دوربین استفاده می کند.


تنظیم دکمه AEL

توصیه می کنیم هنگام انجام دادن تصویربرداری فلاش بی سیم MENU - (تنظیمات دوربین2‎‏) - [کلید سفارشی] - [عملکرد دکمه AEL‎‏] را بر روی [گرفتن قفل AE‎‏] تعیین کنید.

نکته

 • فلاش جدا از دوربین ممکن است بعد از دریافت کردن یک سیگنال نور از یک فلاش استفاده شده به عنوان کنترل کننده دوربین دیگر نور منتشر کند. اگر این اتفاق می افتد، کانال فلاش خود را تغییر دهید. برای جزئیات در مورد چگونگی تغییر دادن کانال، به دفترچه راهنما برای فلاش مراجعه کنید.
 • در مورد فلاشی که با تصویربرداری فلاش بی سیم سازگار است، از سایت اینترنتی Sony بازدید نموده، یا با فروشنده Sony خود یا سرویس خدمات مجاز محلی Sony مشورت کنید.