سطح ضبط صدا

شما می توانید میزان ضبط صدا را در حال بازبینی کردن میزان سنج تنظیم کنید.

  1. MENU - (تنظیمات دوربین2‎‏) - [سطح ضبط صدا].
  2. درجه دلخواه را با استفاده از طرف های راست/چپ کلید گردان کنترل انتخاب کنید.

جزئیات مورد فهرست انتخاب

+:
میزان ضبط صدا را زیاد می کند.
-:
میزان ضبط صدا را کم می کند.
بازتنظیم:
درجه ضبط صدا را به تنظیم پیش فرض بازنشانی می کند.

راهنمایی

  • هنگامی که فیلم های با صدا را با درجه های صدای بلند ضبط می کنید، [سطح ضبط صدا] را بر روی درجه صدای پایین تری تعیین کنید. انجام این کار شما را قادر می سازد صدای واقعی تری را ضبط کنید. هنگامی که فیلم های با صدا را با درجه های صدای پایین تر ضبط می کنید، [سطح ضبط صدا] را برای گوش دادن راحت تر به صدا بر روی درجه صدای بزرگ تری تعیین کنید.

نکته

  • صرف نظر از تنظیمات [سطح ضبط صدا]، محدودکننده همیشه عمل می کند.
  • [سطح ضبط صدا] فقط هنگامی که حالت تصویربرداری بر روی حالت فیلم تعیین شده است قابل دسترس است.
  • [سطح ضبط صدا] در حین تصویربرداری حرکت آهسته/حرکت سریع غیرقابل دسترس است.
  • تنظیمات [سطح ضبط صدا] برای هر دوی میکروفون داخلی و ورودی پایانه (میکروفون) به کار می روند.