تایمر خودکار (پیوسته)‎‏

پس از آن که تعداد ثانیه تعیین شده ای از زمانی که دکمه شاتر فشار داده شد گذشت، تعداد اختصاص داده شده ای از تصاویر را با استفاده از تایمر خودکار می گیرد. شما می توانید بهترین تصویر را از بین چندین تصویر گرفته شده انتخاب کنید.

 1. (تایمر خودکار) را توسط چرخاندن کلید چرخان حالت درایو انتخاب کنید.
  • کلید چرخان حالت درایو را در حین پایین نگه داشتن دکمه آزاد سازی قفل کلید چرخان حالت درایو بچرخانید.
 2. MENU - (تنظیمات دوربین1‎‏) - [نوع تایمر خودکار] - [تایمر خودکار (پیوسته)‎‏] - حالت دلخواه.
  • صفحه تنظیم برای [نوع تایمر خودکار] را می توان توسط فشار دادن دکمه Fn نمایش داد.
 3. تمرکز را تنظیم نموده و تصویر را بگیرید.

  چراغ تایمر خودکار چشمک زده، بوق کوچکی به صدا در آمده، و بعد از سپری شدن تعداد ثانیه تعیین شده تصاویر گرفته می شوند. تعداد تعیین شده عکس ها به طور پیوسته گرفته می شوند.

جزئیات مورد فهرست انتخاب

برای مثال، هنگامی که [تایمر خودکار (پیوسته): 10 ثانیه 3 تصویر] انتخاب شود بعد از این که دکمه شاتر فشار داده شد زمانی که 10 ثانیه سپری شده باشد سه تصویر گرفته می شوند.

تایمر خودکار (پیوسته): 10 ثانیه 3 تصویر
تایمر خودکار (پیوسته): 10 ثانیه 5 تصویر
تایمر خودکار (پیوسته): 5 ثانیه 3 تصویر
تایمر خودکار (پیوسته): 5 ثانیه 5 تصویر
تایمر خودکار (پیوسته): 2 ثانیه 3 تصویر
تایمر خودکار (پیوسته): 2 ثانیه 5 تصویر

راهنمایی

 • دکمه شاتر را برای توقف شمارش تایمر خودکار دوباره فشار دهید.
 • توسط چرخاندن کلید چرخان حالت درایو برای لغو کردن تایمر خودکار، حالت درایو دیگری به غیر از (تایمر خودکار) را انتخاب کنید.