چرخاندن یک تصویر (چرخش)

یک تصویر ساکن ضبط شده را در جهت خلاف عقربه های ساعت می چرخاند.

  1. تصویری که چرخانده می شود را نمایش داده، سپس MENU - (پخش) - [چرخش] را انتخاب کنید.
  2. مرکز کلید گردان کنترل را فشار دهید.
    تصویر در جهت خلاف عقربه های ساعت می چرخد. هنگامی که مرکز را فشار دهید، تصویر می چرخد.
    اگر تصویر را یک بار بچرخانید، حتی بعد از این که محصول خاموش شد تصویر به صورت چرخانده شده باقی می ماند.

نکته

  • شما نمی توانید فیلم ها را بچرخانید.
  • شما ممکن است قادر به چرخاندن تصاویر گرفته شده با استفاده از محصول های دیگر نباشید.
  • هنگام مشاهده کردن تصاویر چرخانده شده روی یک کامپیوتر، تصاویر ممکن است بسته به نرم افزار در جهت اولیه خودشان نمایش داده شوند.