حذف همه

شما می توانید همه موارد فهرست انتخاب اضافه شده به (منوی من) در MENU را حذف کنید.

  1. MENU - (منوی من) - [حذف همه].
  2. [تأیید] را انتخاب کنید.