رهاسازی بی لنز

تعیین می کند آیا هنگامی که لنزی وصل نشده است شاتر می تواند آزاد شود یا خیر.

  1. MENU - (تنظیمات دوربین2‎‏) - [رهاسازی بی لنز] - تنظیم دلخواه.

جزئیات مورد فهرست انتخاب

فعال:
هنگامی که لنزی وصل نشده است شاتر را آزاد می کند. هنگام وصل کردن محصول به یک تلسکوپ نجومی، غیره [فعال] را انتخاب کنید.
غیرفعال:
هنگامی که لنزی وصل نشده است شاتر را آزاد نمی کند.

نکته

  • هنگامی که از لنزهایی که یک تماس لنز را برقرار نمی کنند، نظیر لنز یک تلسکوپ نجومی استفاده می کنید، نورسنجی درست را نمی توان به دست آورد. در چنین حالاتی، نوردهی را توسط بازبینی کردن آن روی تصویر ضبط شده به صورت دستی تنظیم کنید.