ضبط صدا

تعیین می کند آیا صداها را هنگام تصویربرداری فیلم ها ضبط کند. برای پرهیز از ضبط کردن صداهای لنز و عمل کردن دوربین [خاموش] را انتخاب کنید.

  1. MENU - (تنظیمات دوربین2‎‏) - [ضبط صدا] - تنظیم دلخواه.

جزئیات مورد فهرست انتخاب

روشن:
صدا (استریو) را ضبط می کند.
خاموش:
صدا را ضبط نمی کند.