تنظیم راه راه

روی قسمتی از یک تصویر در صورتی که درجه روشنایی آن قسمت با درجه IRE که تعیین کرده اید مطابقت داشته باشد یک الگوی راه راه را تعیین می کند. از این الگوی راه راه به عنوان یک راهنما برای تنظیم روشنایی استفاده کنید.

  1. MENU - (تنظیمات دوربین2‎‏) - [تنظیم راه راه] - تنظیم دلخواه.

جزئیات مورد فهرست انتخاب

نمایش راه راه:
تعیین می کند آیا الگوی راه راه را نمایش دهد.
درجه راه راه:
درجه روشنایی الگوی راه راه را تنظیم می کند.

راهنمایی

  • شما می توانید مقادیر برای بازبینی نوردهی صحیح یا نوردهی بیش از حد همچنین درجه روشنایی برای [درجه راه راه] را ثبت کنید. تنظیمات برای تأیید نوردهی صحیح و تأیید نوردهی بیش از حد در تنظیمات پیش فرض به ترتیب در [سفارشی1‎‏] و [سفارشی2‎‏] ثبت می شوند.
  • برای بازبینی نوردهی صحیح، یک مقدار استاندارد و محدوده برای درجه روشنایی را تعیین کنید. روی ناحیه هایی که در محدوده ای می افتند که شما تعیین کرده اید، الگوی راه راه پدیدار خواهد شد.
  • برای بازبینی نوردهی بیش از حد، یک مقدار حداقل را برای درجه روشنایی تعیین کنید. روی ناحیه هایی با یک درجه روشنایی معادل یا بالاتر از مقداری که تعیین کرده اید الگوی راه راه پدیدار خواهد شد.

نکته

  • الگوی راه راه روی وسیله های وصل شده از طریق HDMI نمایش داده نمی شود.