فرمت

هنگامی که برای اولین بار از یک کارت حافظه با این دوربین استفاده می کنید، برای عملکرد پایدار کارت حافظه توصیه می شود با استفاده از دوربین کارت حافظه را فرمت کنید. توجه داشته باشید فرمت کردن همه داده های روی کارت حافظه را به طور دائم پاک می کند، و غیرقابل بازیابی است. داده های با ارزش را روی یک کامپیوتر، غیره ذخیره کنید.

  1. MENU - (تنظیم) - [فرمت] - شکاف دلخواه کارت حافظه.

نکته

  • فرمت کردن همه داده ها شامل تصاویر محافظت شده و تنظیمات ثبت شده (از M1 تا M4) را به طور دائم پاک می کند.
  • چراغ دسترسی در حین فرمت کردن روشن می شود. در حالی که چراغ دسترسی روشن است کارت حافظه را برندارید.
  • کارت حافظه را روی این دوربین فرمت کنید. اگر کارت حافظه را روی کامپیوتر فرمت کنید، ممکن است کارت حافظه بسته به نوع فرمت قابل استفاده نباشد.
  • بسته به کارت حافظه، کامل شدن فرمت ممکن است چندین دقیقه طول بکشد.
  • در صورتی که شارژ باقی مانده باتری کمتر از ‎1%‎ باشد، نمی توانید کارت حافظه را فرمت کنید.