چرخش Av/Tv‎‏

جهت چرخش برای کلید چرخان جلویی، کلید چرخان عقبی، یا کلید گردان کنترل را هنگام تغییر دادن مقدار گشادگی دیافراگم یا سرعت شاتر تعیین می کند.

  1. MENU - (تنظیمات دوربین2‎‏) - [چرخش Av/Tv‎‏] - تنظیم دلخواه.

جزئیات مورد فهرست انتخاب

عادی:
جهت چرخش برای کلید چرخان جلویی، کلید چرخان عقبی، یا کلید گردان کنترل را تغییر نمی دهد.
معکوس:
جهت چرخش کلید چرخان جلویی، کلید چرخان عقبی، یا کلید گردان کنترل را معکوس می کند.