نگهداشتن فوکوس

در حالی که کلیدی که عملکرد نگه داشتن تمرکز به آن اختصاص داده شده فشار داده می شود تمرکز را قفل می کند.

  1. MENU - (تنظیمات دوربین2‎‏) - [کلید سفارشی] یا [کلید سفارشی] - عملکرد [نگهداشتن فوکوس] را به کلید مورد انتخاب خود اختصاص دهید.
  2. تمرکز کرده و کلیدی که عملکرد [نگهداشتن فوکوس] به آن اختصاص داده شده است را فشار دهید.
  3. دکمه شاتر را در حین پایین نگه داشتن کلید فشار دهید.