جبران Ev با کلید چرخان

شما می توانید هنگامی که کلید چرخان جبران نوردهی بر روی "0" تعیین می شود نوردهی را با استفاده از کلید چرخان جلویی یا کلید چرخان عقبی تنظیم کنید. شما می توانید نوردهی را در یک محدوده ‎-5.0 EV‎ تا ‎+5.0 EV‎ تنظیم کنید.

  1. کلید چرخان جبران نوردهی را بر"0" تعیین کنید.
  2. MENU - (تنظیمات دوربین2‎‏) - [جبران Ev با کلید چرخان] - تنظیم دلخواه.

جزئیات مورد فهرست انتخاب

خاموش:
جبران نوردهی با کلید چرخان جلویی یا عقبی را فعال نمی کند.
کلید چرخان جلو/ کلید چرخان عقب‎:‏
جبران نوردهی با کلید چرخان جلویی یا عقبی را فعال می کند.

نکته

  • هنگامی که عملکرد جبران نوردهی به کلید چرخان جلویی یا عقبی اختصاص داده می شود، هر عملکردی که قبلاً به آن کلید چرخان اختصاص داده شده بود به کلید چرخان دیگری دوباره اختصاص داده می شود.
  • تنظیمات کلید چرخان جبران نوردهی بر [جبران نوردهی] در MENU یا تنظیمات نوردهی با استفاده از کلید چرخان جلویی یا عقبی اولویت خواهد داشت.