فراخوانی (تنظیمات دوربین1‎‏/تنظیمات دوربین2‎‏)

به شما امکان می دهد بعد از فراخواندن حالت های اغلب مورد استفاده یا تنظیمات دوربین که از قبل با [ ‏‎/ حافظه] ثبت شده اند یک تصویر را بگیرید.

  1. کلید چرخان حالت را روی 1، 2، یا 3 (فراخوانی حافظه) قرار دهید.
  2. مرکز کلید گردان کنترل را برای تأیید فشار دهید.
    • شما می توانید حالت های ثبت شده یا تنظیمات را توسط انتخاب کردن MENU - (تنظیمات دوربین1‎‏) - [ ‏‎/ فراخوانی] نیز فرابخوانید.

راهنمایی

  • برای فراخوانی تنظیمات ثبت شده به کارت حافظه، کلید چرخان حالت را بر روی 1، 2، 3 (فراخوانی حافظه) قرار داده، سپس عدد دلخواه را توسط فشار دادن طرف چپ/راست کلید گردان کنترل انتخاب کنید.
  • اگر تنظیمات ثبت شده بر کارت حافظه را فرابخوانید، تنظیمات از کارت حافظه در شکاف معین شده در [انتخاب رسانه] فراخوانده می شوند. شما می توانید شکاف کارت حافظه را توسط انتخاب کردن MENU - (تنظیمات دوربین1‎‏) - [انتخاب رسانه] تأیید کنید.
  • تنظیمات ثبت شده بر یک کارت حافظه با استفاده از دوربین دیگری با همین نام مدل را می توان با این دوربین فراخواند.

نکته

  • اگر [ ‏‎/ فراخوانی] را بعد از کامل کردن تنظیمات تصویربرداری تعیین کنید، به تنظیمات ثبت شده اولویت داده شده و تنظیمات اولیه ممکن است نامعتبر شوند. نشانگرهای روی صفحه را قبل از تصویربرداری بازبینی کنید.