جای گذاری کردن/برداشتن بسته باتری

  1. درپوش باتری را باز کنید.

  2. در حالی که اهرم قفل (A) را با نوک باتری فشار می دهید بسته باتری را جای گذاری نموده تا این که باتری در محل خود قفل شود.

  3. درپوش را ببندید.

برای برداشتن بسته باتری

مطمئن شوید که چراغ دسترسی روشن نیست، و دوربین را خاموش کنید. سپس، اهرم قفل (A) را لغزانده و بسته باتری را بردارید. مراقب باشید بسته باتری را نیندازید.