اجرای دیافراگم در AF‎‏ (تصویر ساکن)

سیستم درایو دیافراگم را برای اولویت دهی به کارکرد ردیابی تمرکز خودکار یا برای اولویت دهی به سکوت (فقط هنگام استفاده از یک لنز سازگار) تغییر می دهد.

  1. MENU - (تنظیمات دوربین1‎‏) - [اجرای دیافراگم در AF‎‏] - تنظیم دلخواه.

جزئیات مورد فهرست انتخاب

استاندارد:
از سیستم درایو دیافراگم استاندارد استفاده می کند.
اولویت فوکوس:
سیستم درایو دیافراگم را تغییر داده تا به عملکرد تمرکز خودکار اولویت دهد. در حین تصویربرداری پیوسته با استفاده از شاتر الکترونیکی، تنظیم [اولویت فوکوس] به شما امکان می دهد تا تمرکز را به طور پیوسته با یک مقدار F بزرگ تر از F16 تنظیم کنید.
اولویت بی صدا:
سیستم درایو دیافراگم را به اولویت بی صدا تغییر می دهد به صورتی که صدا از درایو دیافراگم آرام تر از صدا در [استاندارد] است.

نکته

  • هنگامی که [اولویت فوکوس] در حین تصویربرداری پیوسته انتخاب شود، صدا از درایو دیافراگم ممکن است قابل شنیدن باشد، تصویربرداری ممکن است آهسته تر شده، یا نمایش ممکن است لرزش داشته باشد. برای پرهیز از این پدیده ها، تنظیم را به [استاندارد] تغییر دهید.
  • هنگامی که [اولویت بی صدا] انتخاب شود، سرعت تمرکز کردن آهسته تر شده، و ممکن است تمرکز کردن روی یک سوژه دشوارتر باشد.
  • هنگامی که [اجرای دیافراگم در AF‎‏] بر روی [استاندارد] یا [اولویت بی صدا] تعیین شود، و مقدار F بزرگ تر از F16 باشد، تمرکز بر روی تنظیم در اولین تصویر گرفتن قفل می شود.
  • اگر [نوع شاتر] بر روی [شاتر مکانیکی] تعیین شود، [اولویت فوکوس] را نمی توان انتخاب نمود.
  • در حین تصویربرداری تک تصویر با [نوع شاتر] تعیین شده بر روی [خودکار]، حتی هنگامی که [اولویت فوکوس] انتخاب شود دیافراگم توسط سیستم [استاندارد] به کار انداخته می شود.
  • هنگام استفاده از یک لنز ناسازگار با این عملکرد، [اجرای دیافراگم در AF‎‏] غیرقابل دسترس است.