ثبت چهره (حذف)

یک چهره ثبت شده را حذف می کند.

  1. MENU - (تنظیمات دوربین1‎‏) - [ثبت چهره] - [حذف].
    اگر [حذف کلی] را انتخاب کنید، می توانید همه چهره های ثبت شده را حذف کنید.

نکته

  • حتی اگر [حذف] را اجرا کنید، داده ها برای چهره ثبت شده در محصول باقی خواهد ماند. برای حذف داده ها برای چهره های ثبت شده از محصول، [حذف کلی] را انتخاب کنید.