راهنمای درون دوربین

[راهنمای درون دوربین] توضیحات موارد MENU، موارد Fn (عملکرد)، و تنظیمات را نمایش می دهد.

  1. MENU یا مورد Fn که توضیحی برای آن می خواهید ببینید را انتخاب کرده، و سپس دکمه (حذف) (A) را فشار دهید.

    توضیحات مورد نمایش داده می شوند.