وارد کردن یک گواهی پایه (ورود گواهینامه مبدا) به دوربین

یک گواهی پایه مورد نیاز برای تأیید کردن یک سِرور را از یک کارت حافظه وارد می کند. از این عملکرد برای ارتباطات رمزگذاری شده در حین انتقال FTP استفاده کنید.

برای جزئیات، به "FTP Help Guide" مراجعه کنید.
http://rd1.sony.net/help/di/ftp/h_zz/

  1. MENU - (شبکه) - [ورود گواهینامه مبدا].