خط مشبک

تعیین می کند خط مشبک نمایش داده شود یا خیر. خط مشبک به شما کمک خواهد کرد کادربندی تصاویر را تنظیم کنید.

  1. MENU - (تنظیمات دوربین2‎‏) - [خط مشبک] - تنظیم دلخواه.

جزئیات مورد فهرست انتخاب

شبکه 3x3‎‏:
برای یک کادربندی به خوبی متوازن شده سوژه های اصلی را نزدیک یکی از خطوط مشبکی که تصویر را به سه قسمت تقسیم می کند قرار دهید.
شبکه مربعی:
خطوط مشبک مربعی تأیید کردن تراز بودن افقی کادربندی شما را آسان تر می کند. این برای ارزیابی کادربندی هنگام تصویربرداری مناظر، کلوزآپ ها، یا هنگام انجام اسکن دوربین مفید است.
شبکه قطری + مربعی:
یک سوژه را برای توصیف یک احساس نشاط آفرین و قوی روی خط قطری قرار دهید.
خاموش:
خط مشبک را نمایش نمی دهد.