نمایش سطح صدا

تعیین می کند آیا درجه صدا را روی صفحه نمایش دهد.

  1. MENU - (تنظیمات دوربین2‎‏) - [نمایش سطح صدا] - تنظیم دلخواه.

جزئیات مورد فهرست انتخاب

روشن:
درجه صدا را نمایش می دهد.
خاموش:
درجه صدا را نمایش نمی دهد.

نکته

  • درجه صدا در وضعیت های ذیل نمایش داده نمی شود:
    • هنگامی که [ضبط صدا] بر روی [خاموش] تعیین شود.
    • هنگامی که DISP (تنظیم نمایش) بر روی [بدون اطلاعات] تعیین شود.
    • در خلال تصویربردای حرکت آهسته/حرکت سریع
  • در حین آماده باش برای تصویربرداری در حالت ضبط فیلم درجه صدا نیز نمایش داده می شود.