راهنمای تنظیم نوردهی

شما می توانید تعیین کنید آیا هنگامی که نوردهی را تغییر می دهید یک راهنما نمایش داده شود.

  1. MENU - (تنظیمات دوربین2‎‏) - [راهنمای تنظیم نوردهی] - تنظیم دلخواه.

جزئیات مورد فهرست انتخاب

خاموش:
راهنما را نمایش نمی دهد.
روشن:
راهنما را نمایش می دهد.