تغییر وضعیت دادن بین تصاویر ساکن و فیلم ها (وضعیت مشاهده)

حالت مشاهده (روش نمایش تصویر) را تعیین می کند.

  1. MENU - (پخش) - [وضعیت مشاهده] - تنظیم دلخواه.

جزئیات مورد فهرست انتخاب

مشاهده تاریخ:
تصاویر را بر حسب تاریخ نمایش می دهد.
مشاهده پرونده (تصویر ساکن)‎‏:
فقط تصاویر ساکن را نمایش می دهد.
مشاهده AVCHD‎‏:
فقط فیلم های با فرمت AVCHD را نمایش می دهد.
مشاهده XAVC S HD‎‏:
فقط فیلم های با فرمت XAVC S HD را نمایش می دهد.
مشاهده XAVC S 4K‎‏:
فقط فیلم های با فرمت XAVC S 4K را نمایش می دهد.