روشن کردن نمایشگر

به شما امکان می دهد کادربندی را هنگام تصویربرداری در محیط های تاریک تنظیم کنید. توسط گسترش زمان نوردهی، شما می توانید حتی در مکان های تاریک نظیر زیر آسمان شب، کادربندی را روی نمایاب/نمایشگر بازبینی کنید.

 1. MENU - (تنظیمات دوربین2‎‏) - [کلید سفارشی] - عملکرد [روشن کردن نمایشگر] را به کلید دلخواه اختصاص دهید.
 2. کلیدی که عملکرد [روشن کردن نمایشگر] را به آن اختصاص داده اید را فشار داده، سپس یک تصویر بگیرید.
  • روشنایی به علت [روشن کردن نمایشگر] بعد از تصویربرداری ادامه پیدا خواهد کرد.
  • برای بازگشت روشنایی نمایشگر به حالت عادی، کلیدی که عملکرد [روشن کردن نمایشگر] را به آن اخنصاص داده اید را یک بار دیگر فشار دهید.

نکته

 • در حین [روشن کردن نمایشگر]، [نمایش نمای زنده] به طور خودکار به [جلوه تنظیم خاموش] تغییر خواهد کرد، و مقادیر تنظیمی نظیر جبران نوردهی در نمایش نمای زنده بازتاب نخواهند یافت. توصیه می شود از [روشن کردن نمایشگر] فقط در مکان های تاریک استفاده کنید.
 • [روشن کردن نمایشگر] در موقعیت های ذیل به طور خودکار لغو خواهد شد.
  • هنگامی که دوربین خاموش شود.
  • هنگامی که حالت تصویربرداری از P/A/S/M به حالتی که P/A/S/M نیست تغییر داده شود.
  • هنگامی که حالت تمرکز بر روی حالتی به غیر از تمرکز دستی تعیین شود.
  • هنگامی که [کمک MF‎‏] اجرا شود.
  • هنگامی که [بزرگ کننده فوکوس] انتخاب شود.
  • هنگامی که [تنظیمات فوکوس] انتخاب شود.
 • در حین [روشن کردن نمایشگر]، سرعت شاتر در حال تصویربرداری در مکان های تاریک ممکن است آهسته تر از معمول باشد. همچنین، به علت آن که محدوده روشنایی نورسنجی شده گسترش می یابد، ممکن است نوردهی تغییر کند.