تمرکز کردن روی چشم ها (تنظیم AF چهره/چشم)

[تنظیم AF چهره/چشم] برای تعیین کردن این که آیا دوربین با اولویت روی چهره ها/چشم ها تمرکز می کند یا نه استفاده می شود.


دو روش، با بعضی تفاوت ها بین مشخصات آنها، برای انجام دادن [‏‎AF چشم] وجود دارند. روش مناسب را مطابق با هدف خود انتخاب کنید.

[‏‎AF چشم] از طریق [تنظیم AF چهره/چشم] [‏‎AF چشم] از طریق یک کلید سفارشی

جرئیات را می توان در اینجا یافت.

تشخیص سوژه دوربین چهره ها/چشم ها را با اولویت بالاتری تشخیص خواهد داد. دوربین منحصراً چهره ها/چشم ها را تشخیص خواهد داد.
پیش آماده سازی [تنظیم AF چهره/چشم] - [اولویت چهره/چشم درAF‎‏] - [روشن] را انتخاب کنید. [‏‎AF چشم] را با استفاده از [کلید سفارشی] به کلید دلخواه اختصاص دهید.
چگونگی انجام دادن [‏‎AF چشم] دکمه شاتر را تا نیمه به پایین فشار دهید. کلیدی که عملکرد [‏‎AF چشم] را به آن اختصاص داده اید را فشار دهید.*
مشخصات
 • هنگامی که دوربین یک چهره یا چشم را داخل یا در اطراف ناحیه تمرکز اختصاص داده شده تشخیص دهد، روی چهره یا چشم با اولویت بالاتری تمرکز می کند.
 • اگر دوربین هیچ چهره یا چشمی را داخل یا در اطراف ناحیه تمرکز اختصاص داده شده تشخیص ندهد، روی سوژه قابل تشخیص دیگری تمرکز خواهد کرد.
 • دوربین، صرف نظر از تنظیم برای [ناحیه فوکوس]، منحصراً روی چهره ها یا چشم ها در هر جایی روی صفحه تمرکز می کند.
 • اگر هیچ چهره یا چشمی در هر جایی روی صفحه تشخیص داده نشود، دوربین روی سوژه دیگری به طور خودکار تمرکز نخواهد کرد.
حالت تمرکز تنظیم اختصاص داده شده با [حالت فوکوس] را دنبال می کند تنظیم اختصاص داده شده با [حالت فوکوس] را دنبال می کند
ناحیه تمرکز تنظیم اختصاص داده شده با [ناحیه فوکوس] را دنبال می کند کل صفحه، صرف نظر از تنظیم برای [ناحیه فوکوس]، به طور موقت به عنوان ناحیه تمرکز می شود.
عملکردهای ذیل در زیر [تنظیم AF چهره/چشم] چگونه کار می کنند
 • تشخیص سوژه
 • انتخاب چشم راست/چپ
 • نمایش فریم تشخیص چهره
 • نمایش چشم حیوان
تنظیم اختصاص داده شده با هر مورد از فهرست انتخاب را دنبال می کند تنظیم اختصاص داده شده با هر مورد از فهرست انتخاب را دنبال می کند

*صرف نظر از این که آیا [اولویت چهره/چشم درAF‎‏] در زیر [تنظیم AF چهره/چشم] بر روی [روشن] یا [خاموش] تعیین شده باشد، شما می توانید از [‏‎AF چشم] از طریق یک کلید سفارشی در حالی که کلید سفارشی که [‏‎AF چشم] را به آن اختصاص داده اید را فشار می دهید استفاده کنید.

راهنمایی

نگه داشتن تمرکز روی یک چشم یا چهره متحرک (‏‎AF چشم + ردیابی)

 • اگر از عملکرد [ردیابی] در زیر [ناحیه فوکوس] در حالی که [تشخیص سوژه] بر روی [انسان] تعیین شده است استفاده کنید، می توانید تمرکز را روی یک چشم یا چهره متحرک نگه دارید. برای جزئیات، به آدرس اینترنتی ذیل مراجعه کنید:
  https://support.d-imaging.sony.co.jp/support/ilc/autofocus/ilce9/l/eyeaf.php


 1. MENU - (تنظیمات دوربین1‎‏) - [تنظیم AF چهره/چشم] - مورد تنظیم دلخواه.

جزئیات مورد فهرست انتخاب

اولویت چهره/چشم درAF‎‏:
تعیین می کند آیا هنگامی که تمرکز خودکار فعال می شود چهره ها یا چشم های داخل ناحیه تمرکز کردن را تشخیص دهد و روی چشم ها تمرکز کند (AF چشم) یا نه. ([روشن]/[خاموش]) (نکته: عملیات دوربین هنگام استفاده از کلید سفارشی برای اجرای [‏‎AF چشم] متفاوت می باشند.)
تشخیص سوژه:
هدفی که تشخیص داده می شود را انتخاب می کند.
[انسان]: چهره ها/چشم های انسان را تشخیص می دهد.
[حیوان]: چشم های حیوان را تشخیص می دهد. چهره های حیوان تشخیص داده نمی شوند.
انتخاب چشم راست/چپ:
هنگامی که [تشخیص سوژه] بر روی [انسان] تعیین شود، چشمی که قرار است تشخیص داده شود را معین می کند. اگر [چشم راست] یا [چشم چپ] انتخاب شود، فقط چشم انتخاب شده تشخیص داده می شود. هنگامی که [تشخیص سوژه] بر روی [حیوان] تعیین شود، نمی توان از [انتخاب چشم راست/چپ] استفاده کرد.
[خودکار]: دوربین چشم ها را به صورت خودکار تشخیص می دهد.
[چشم راست]: چشم راست سوژه (چشم طرف چپ از دید عکاس) تشخیص داده می شود.
[چشم چپ]: چشم چپ سوژه (چشم طرف راست از دید عکاس) تشخیص داده می شود.
نمایش فریم تشخیص چهره:
تعیین می کند آیا هنگامی که چهره یک شخص تشخیص داده می شود چهارچوب تشخیص چهره را نمایش دهد یا خیر. ([روشن]/[خاموش])
نمایش چشم حیوان:
تعیین می کند آیا هنگامی که چشم یک حیوان تشخیص داده می شود چهارچوب تشخیص چشم را نمایش دهد یا خیر. ([روشن]/[خاموش])


چهارچوب تشخیص چهره

هنگامی که محصول یک چهره را تشخیص می دهد، چهارچوب خاکستری رنگ تشخیص چهره پدیدار می شود. هنگامی که محصول تعیین می کند که تمرکز خودکار فعال شود، چهارچوب تشخیص چهره به رنگ سفید در می آید.
در حالتی که ترتیب اولویت برای هر چهره را با استفاده از [ثبت چهره] ثبت کرده اید، محصول به طور خودکار اولین چهره اولویت داده شده را انتخاب می کند و چهارچوب تشخیص چهره روی آن چهره به رنگ سفید درمی آید. چهارچوب های تشخیص چهره سایر چهره های ثبت شده به رنگ ارغوانی مایل به قرمز در می آیند.


چهارچوب تشخیص چشم

هنگامی که یک چشم تشخیص داده می شود و دوربین تعیین می کند که تمرکز کردن خودکار امکان پذیر است، بسته به تنظیمات، یک چهارچوب سفید تشخیص چشم پدیدار می شود.
هنگامی که [تشخیص سوژه] بر روی [حیوان] تعیین شود، چهارچوب تشخیص چشم به صورت ذیل نمایش داده می شود.


[‏‎AF چشم] توسط کلید سفارشی

عملکرد AF چشم را می توان توسط اختصاص دادن [‏‎AF چشم] به یک کلید سفارشی نیز استفاده نمود. دوربین مادامی که کلید را فشار می دهید می تواند روی چشم ها تمرکز کند. این هنگامی مفید است که می خواهید صرف نظر از تنظیم برای [ناحیه فوکوس]، عملکرد AF چشم را برای کل صفحه به طور موقت به کار بگیرید. در صورتی که هیچ چهره یا چشم هایی تشخیص داده نشوند، دوربین به طور خودکار تمرکز نمی کند.
(نکته: هنگامی که تلاش می کنید توسط تا نیمه به پایین فشار دادن دکمه شاتر روی چشم ها تمرکز کنید، دوربین فقط چهره ها یا چشم های داخل یا در اطراف ناحیه تمرکز اختصاص داده شده با [ناحیه فوکوس] را تشخیص خواهد داد. اگر دوربین هیچ چهره یا چشم هایی را تشخیص ندهد، تمرکز کردن خودکار عادی را انجام می دهد.)

 1. MENU - (تنظیمات دوربین2‎‏) - [کلید سفارشی] - کلید دلخواه، سپس عملکرد [‏‎AF چشم] را به کلید اختصاص دهید.
 2. MENU - (تنظیمات دوربین1‎‏) - [تنظیم AF چهره/چشم] - [تشخیص سوژه] - تنظیم دلخواه.
 3. دوربین را به طرف چهره یک انسان یا حیوان نشانه گرفته، و کلیدی که به آن عملکرد [‏‎AF چشم] را اختصاص داده اید را فشار دهید.
 4. دکمه شاتر را در حین فشار دادن کلید فشار دهید.


[تعویض چشم راست/چپ] توسط کلید سفارشی

هنگامی که [انتخاب چشم راست/چپ] بر روی [چشم راست] یا [چشم چپ] تعیین شود، می توانید چشمی که تشخیص داده می شود را توسط فشار دادن کلید سفارشی که عملکرد [تعویض چشم راست/چپ] به آن اختصاص داده شده است جابجا کنید.

هنگامی که [انتخاب چشم راست/چپ] بر روی [خودکار] تعیین شود، می توانید چشمی که تشخیص داده می شود را توسط فشار دادن کلید سفارشی که عملکرد [تعویض چشم راست/چپ] به آن اختصاص داده شده است به طور موقت جابجا کنید.

انتخاب موقتی چپ/راست هنگامی که عملیات ذیل، غیره را انجام دهید لغو می شود. دوربین به تشخیص چشم خودکار بازمی گردد.

 • متوقف کردن تا نیمه به پایین فشار دادن دکمه شاتر.
 • متوقف کردن فشار دادن کلید سفارشی که [‏‎AF روشن] یا [‏‎AF چشم] به آن اختصاص داده شده است.
 • فشار دادن دکمه Fn یا دکمه MENU.


راهنمایی

 • هنگامی که [انتخاب چشم راست/چپ] بر روی [خودکار] تعیین نشود، یا [تعویض چشم راست/چپ] را با استفاده از کلید سفارشی اجرا کنید، چهارچوب تشخیص چشم پدیدار می شود.
 • اگر می خواهید چهارچوب تشخیص چهره یا چشم در طی یک دوره زمانی معین بعد از این که دوربین روی چهره یا چشم تمرکز کرده است محو شود، [پاکسازی خودکار ناحیه AF‎‏] را بر روی [روشن] تعیین کنید.
 • برای تشخیص چشم های حیوان، کادربندی را به صورتی ترتیب دهید که هر دو چشم و بینی حیوان داخل زاویه دید باشد. یک بار که روی چهره حیوان تمرکز می کنید، چشم های حیوان ساده تر تشخیص داده خواهند شد.

نکته

 • هنگامی که [تشخیص سوژه] بر روی [انسان] تعیین شود، چشم های حیوان تشخیص داده نمی شوند. هنگامی که [تشخیص سوژه] بر روی [حیوان] تعیین شود، چهره های انسان تشخیص داده نمی شوند.
 • هنگامی که [تشخیص سوژه] بر روی [حیوان] تعیین شود، عملکردهای ذیل غیرقابل دسترس هستند:
  • اولویت چهره نورسنج.چند.
  • اولویت چهره‌. ثبت شده
 • عملکرد [‏‎AF چشم] ممکن است در وضعیت های ذیل خیلی خوب عمل نکند:
  • هنگامی که شخص عینک آفتابی زده باشد.
  • هنگامی که موی جلو ، چشم های شخص را پوشانده باشد.
  • در شرایط نور کم یا زمینه روشن.
  • هنگامی که چشم ها بسته اند.
  • هنگامی که شخص در سایه باشد.
  • هنگامی که شخص از تمرکز خارج است.
  • هنگامی که شخص بیش از حد حرکت کند.
 • اگر شخص بیش از حد حرکت کند، چهارچوب تشخیص ممکن است به درستی بر روی چشم هایش نمایش داده نشود.
 • بسته به پیامدها، ممکن است نتوان روی چشم ها تمرکز کرد. هنگامی که این اتفاق می افتد، دوربین چهره را تشخیص داده و روی آن تمرکز می کند. دوربین هنگامی که چهره های انسان تشخیص داده نشوند نمی تواند روی چشم ها تمرکز کند.
 • محصول ممکن است در بعضی از شرایط چهره ها را اصلاً تشخیص نداده یا ممکن است به طور اتفاقی سوژه های دیگری را به عنوان چهره ها تشخیص دهد.
 • هنگامی که کلید چرخان حالت بر روی (فیلم) یا تعیین شود، یا در حین فیلم برداری، عملکرد AF چشم غیرقابل دسترس است.
 • هنگامی که عملکرد AF چشم غیرقابل دسترس است، چهارچوب تشخیص چشم نمایش داده نمی شود.
 • شما نمی توانید از عملکرد تشخیص چهره/چشم با عملکردهای ذیل استفاده کنید:
  • عملکردهای بزرگنمایی به غیر از بزرگنمایی نوری.
  • [پوسترسازی] در زیر [جلوه تصویر]
  • بزرگ کننده فوکوس
  • تصویربرداری فیلم با [تنظیم ضبط] تعیین شده بر [120p]/[100p]
  • هنگامی که [سرعت فریم] در حین تصویربرداری حرکت آهسته/حرکت سریع بر روی [‏‎120fps‎‏]/[‏‎100fps‎‏] تعیین شود.
 • تا حداکثر 8 چهره از سوژه های شما می توانند تشخیص داده شوند.
 • حتی در صورتی که [نمایش فریم تشخیص چهره] بر روی [خاموش] تعیین شود، یک چهارچوب سبز رنگ تمرکز کردن روی چهره هایی که در تمرکز هستند نمایش داده خواهد شد.
 • هنگامی که حالت تصویربرداری بر روی [خودکار هوشمند] تعیین شود، [اولویت چهره/چشم درAF‎‏] بر [روشن] قفل می شود.
 • حتی هنگامی که [تشخیص سوژه] بر روی [حیوان] تعیین شود، چشم های بعضی از انواع حیوانات را نمی توان تشخیص داد.
 • حتی هنگامی که [نمایش چشم حیوان] بر روی [خاموش] تعیین شود، یک چهارچوب سبز رنگ تمرکز کردن روی چشم هایی که در تمرکز هستند نمایش داده می شود.