گرفتن عکس

یک صحنه انتخابی در یک فیلم را برای ذخیره کردن آن به عنوان یک تصویر ساکن می گیرد. ابتدا یک فیلم را تصویربرداری کرده، سپس برای شکار کردن لحظه های تعیین کننده ای که هنگام تصویربرداری تصاویر ساکن از دست رفتن آنها محتمل است فیلم را در حین پخش توقف کوتاه کرده، و آنها را به عنوان تصاویر ساکن ذخیره نمایید.

  1. فیلمی که می خواهید بگیرید را به صورت یک تصویر ساکن نمایش دهید.
  2. MENU - (پخش) - [گرفتن عکس].
  3. فیلم را پخش کرده و آن را به طور موقت متوقف کنید.
  4. صحنه دلخواه را با استفاده از پخش آهسته رو به جلو، پخش آهسته رو به عقب، نمایش فریم بعدی، و نمایش فریم قبلی یافته، و سپس فیلم را متوقف کنید.
  5. (گرفتن عکس) را برای گرفتن صحنه انتخاب شده فشار دهید.
    صحنه به صورت یک تصویر ساکن ذخیره می شود.