جلوه تصویر

فیلتر جلوه دلخواه برای به دست آوردن تصاویر تأثیرگذارتر و هنرمندانه تر را انتخاب کنید.

 1. MENU - (تنظیمات دوربین1‎‏) - [جلوه تصویر] - تنظیم دلخواه.

جزئیات مورد فهرست انتخاب

خاموش:
عملکرد [جلوه تصویر] را غیرفعال می کند.
دوربین برای بازی:
یک تصویر ملایم با گوشه های سایه دار و وضوح کاهش یافته را ایجاد می کند.
رنگ امروزی:
ظاهری روشن را توسط تأکید بر طیف های رنگ ایجاد می کند.
پوسترسازی:
ظاهری با تباین زیاد و انتزاعی را توسط تأکید زیاد بر رنگ های اولیه، یا در رنگ های سیاه و سفید ایجاد می کند.
عکس قدیمی:
ظاهری از یک عکس قدیمی را با طیف های رنگ قرمز قهوه ای و تباین کم رنگ شده ایجاد می کند.
نورمایه زیاد ملایم:
یک تصویر را با فضای مشخص شده ایجاد می کند: روشن، شفاف، روحانی، لطیف، نرم.
رنگ جزئی:
تصویری را ایجاد می کند که یک رنگ مشخص را باقی گذاشته، اما رنگ های دیگر را به سیاه و سفید تبدیل می کند.
تک رنگ کنتراست بالا:
یک تصویر با تباین زیاد را در رنگ های سیاه و سفید ایجاد می کند.
تک رنگ غنی:
تصویری سیاه و سفید را با درجه بندی غنی و بازسازی جزئیات ایجاد می کند.

راهنمایی

 • شما می توانید تنظیمات جزئی را برای بعضی از موارد با استفاده از طرف های چپ/راست کلید گردان کنترل انجام دهید.

نکته

 • هنگامی که از یک عملکرد بزرگنمایی به غیر از بزرگنمایی نوری استفاده می کنید، تعیین کردن مقیاس بزرگنمایی بزرگ تر [دوربین برای بازی] را کم اثر تر می کند.
 • هنگامی که [رنگ جزئی] انتخاب شود، بسته به سوژه یا شرایط تصویربرداری، تصاویر ممکن است رنگ انتخاب شده را حفظ نکنند.
 • شما نمی توانید جلوه های ذیل را روی صفحه تصویربرداری بازبینی کنید، زیرا محصول تصویر را بعد از گرفتن تصویر پردازش می کند. همچنین، تا زمانی که پردازش کردن تصویر به پایان نرسد شما نمی توانید تصویر دیگری بگیرید. شما نمی توانید این جلوه ها را با فیلم ها استفاده کنید.
  • [تک رنگ غنی]
 • در حالت [تک رنگ غنی]، شاتر سه بار برای یک تصویر گرفتن آزاد می شود. در باره موارد ذیل مراقب باشید:
  • از این عملکرد هنگامی که سوژه بی حرکت است یا نوری را نمی تاباند استفاده کنید.
  • کادربندی را در حین تصویربرداری تغییر ندهید.
  هنگامی که تباین صحنه کم است یا هنگامی که لرزش قابل ملاحظه دوربین یا تاری سوژه اتفاق افتاده است، ممکن است قادر نباشید تصاویر HDR خوبی را به دست آورید. اگر محصول چنین وضعیتی را تشخیص دهد، روی تصویر ضبط شده پدیدار می شود تا شما را از این وضعیت آگاه سازد. در صورت لزوم، کادربندی را تغییر داده یا تصویر را برای پرهیز از تارشدگی تصویر دوباره به دقت بگیرید.
 • این عملکرد در حالت های تصویربرداری ذیل قابل دسترس نیست:
  • [خودکار هوشمند]
 • هنگامی که [فرمت فایل] بر روی [‏‎RAW‎‏] یا [‏‎RAW و JPEG‎‏] تعیین شود، این عملکرد قابل دسترس نیست.