تنظیمات درجه صدا

درجه صدا برای پخش فیلم را تعیین می کند.

  1. MENU - (تنظیم) - [تنظیمات درجه صدا] - تنظیم دلخواه.

تنظیم کردن درجه صدا در حین پخش

طرف پایین کلید گردان کنترل را در حین پخش کردن فیلم ها برای نمایش پانل عمل فشار داده، سپس درجه صدا را تنظیم کنید. شما می توانید درجه صدا را در حین گوش دادن به صدای واقعی تنظیم کنید.