تنظیم ناحیه

ناحیه ای که در آن در حال استفاده از محصول هستید را تعیین می کند.

  1. MENU - (تنظیم) - [تنظیم ناحیه] - ناحیه دلخواه.