سرعت فریم نمایاب (تصویر ساکن)

حرکت های سوژه را توسط تنظیم کردن سرعت فریم نمایاب در حین تصویربرداری تصویر ساکن به صورت هموارتری نمایش دهید. این عملکرد هنگام تصویربرداری یک سوژه متحرک سریع مناسب است.

 1. MENU - (تنظیمات دوربین2‎‏) - [سرعت فریم نمایاب] - تنظیم دلخواه.
  • این عملکرد را می توان با استفاده از [کلید سفارشی] به دکمه ای به انتخاب شما اختصاص داد.

جزئیات مورد فهرست انتخاب

زیاد:
حرکت های سوژه را به صورت هموارتری روی نمایاب نمایش می دهد.
استاندارد:
سوژه را در یک سرعت فریم عادی روی نمایاب نمایش می دهد.

نکته

 • هنگامی که [سرعت فریم نمایاب] بر روی [زیاد] تعیین شود، از وضوح نمایاب کاسته می شود.
 • حتی هنگامی که [سرعت فریم نمایاب] بر روی [زیاد] تعیین شود، تنظیم ممکن است بسته به دمای محیط تصویربرداری و شرایط تصویربرداری به طور خودکار به [استاندارد] تغییر کند.
 • [سرعت فریم نمایاب] در موقعیت های ذیل روی [استاندارد] قفل می شود:
  • در حین پخش
  • در حین اتصال HDMI
  • هنگامی که دمای داخل بدنه دوربین بالاست
  • در حین تصویربرداری پیوسته با [نوع شاتر] تعیین شده بر روی [خودکار] یا [شاتر الکترونیکی].