تنظیمات رسانه ضبط: حالت ضبط

شما می توانید روش برای ضبط کردن یک تصویر، نظیر ضبط کردن تصویر یکسان به طور همزمان روی دو کارت حافظه یا ضبط کردن انواع متفاوت از تصاویر بر روی دو کارت حافظه را انتخاب کنید.

  1. MENU- (تنظیم) - [تنظیمات رسانه ضبط] - [حالت ضبط] - تنظیم دلخواه.

جزئیات مورد فهرست انتخاب

استاندارد:
یک تصویر را بر روی یک کارت حافظه در شکاف کارت حافظه ای که شما در [اولویت‌دهی رسانه ضبط] انتخاب می کنید ضبط می کند.
ضبط همزمان ()‎‏:
یک تصویر ساکن را بر روی هر دو کارت حافظه ضبط می کند و یک فیلم را بر روی یک کارت حافظه در شکاف کارت حافظه ای که در [اولویت‌دهی رسانه ضبط] انتخاب می کنید ضبط می کند.
ضبط همزمان ()‎‏:
یک تصویر ساکن را بر روی یک کارت حافظه در شکاف کارت حافظه ای که در [اولویت‌دهی رسانه ضبط] انتخاب می کنید ضبط می کند، و یک فیلم را بر روی هر دو کارت حافظه ضبط می کند.
ضبط همزمان (/)‎‏:
یک تصویر ساکن و یک فیلم را بر روی هر دو کارت حافظه ضبط می کند.
مرتب‎(RAW/JPEG)‎‏:
یک تصویر در فرمت RAW را بر روی یک کارت حافظه در شکاف کارت حافظه ای که در [اولویت‌دهی رسانه ضبط] انتخاب می کنید ضبط می کند، و یک تصویر در فرمت JPEG را بر روی کارت حافظه دیگر ضبط می کند. فیلم ها بر روی کارت حافظه در شکاف کارت حافظه ای که در [اولویت‌دهی رسانه ضبط] انتخاب کرده اید ضبط می شوند.
مرتب‎(JPEG/RAW)‎‏:
یک تصویر در فرمت JPEG را بر روی یک کارت حافظه در شکاف کارت حافظه ای که در [اولویت‌دهی رسانه ضبط] انتخاب می کنید ضبط می کند، و یک تصویر در فرمت RAW را بر روی کارت حافظه دیگر ضبط می کند. فیلم ها بر روی کارت حافظه در شکاف کارت حافظه ای که در [اولویت‌دهی رسانه ضبط] انتخاب کرده اید ضبط می شوند.
مرتب(/)‎‏:
یک تصویر ساکن را بر روی یک کارت حافظه در شکاف کارت حافظه ای که در [اولویت‌دهی رسانه ضبط] انتخاب می کنید ضبط می کند، و یک فیلم را بر روی کارت حافظه دیگر ضبط می کند.

راهنمایی

  • حتی هنگامی که [حالت ضبط] بر روی [مرتب‎(RAW/JPEG)‎‏] یا [مرتب‎(JPEG/RAW)‎‏] تعیین شود، اگر [‏‎RAW و JPEG‎‏] در زیر [فرمت فایل] انتخاب نشود، فقط فایل های فرمت انتخاب شده ضبط خواهند شد.