فضای رنگ (تصویر ساکن)

طریقه ای که رنگ ها با استفاده از ترکیب هایی از اعداد بیان می شوند یا محدوده بازسازی رنگ "فضای رنگ" نامیده می شود. شما می توانید فضای رنگ را بسته به منظور تصویر تغییر دهید.

  1. MENU - (تنظیمات دوربین1‎‏) - [فضای رنگ] - تنظیم دلخواه

جزئیات مورد فهرست انتخاب

‏‎sRGB‎‏:
این فضای رنگ استاندارد دوربین دیجیتال است. از [‏‎sRGB‎‏] در تصویربرداری عادی، نظیر هنگامی که قصد دارید تصاویر را بدون هیچ گونه اصلاحی چاپ کنید، استفاده نمایید.
‏‎AdobeRGB‎‏:
این فضای رنگ دارای محدوده وسیعی از بازسازی رنگ است. هنگامی که قسمت بزرگی از سوژه سبز یا قرمز روشن است، Adobe RGB مؤثر است. نام فایل تصویر ضبط شده با "_" شروع می شود.

نکته

  • [‏‎AdobeRGB‎‏] برای برنامه های کاربردی یا چاپگرهایی است که مدیریت رنگ و فضای رنگ گزینه DCF2.0 را پشتیبانی می کنند. اگر از برنامه های کاربردی یا چاپگرهایی استفاده می کنید که Adobe RGB را پشتیبانی نمی کنند، تصاویر ممکن است در رنگ های درست چاپ نشده یا مشاهده نشوند.
  • هنگام نمایش دادن تصاویری که با [‏‎AdobeRGB‎‏] روی وسیله های ناسازگار با Adobe RGB ضبط شده اند، تصاویر با مقدار اشباع کم نمایش داده خواهند شد.