معین کردن تصاویری که چاپ می شوند (تعیین چاپ)

شما می توانید از قبل تعیین کنید کدام تصاویر ساکن روی کارت حافظه را می خواهید بعداً چاپ کنید. علامت نشانه (سفارش چاپ) روی تصاویر معین شده پدیدار خواهد شد. DPOF به "فرمت سفارش چاپ دیجیتال" اشاره دارد.
تنظیم DPOF بعد از این که تصویر چاپ شود باقی خواهد ماند. توصیه می کنیم این تنظیم را بعد از چاپ کردن لغو کنید.

  1. MENU - (پخش) - [تعیین چاپ] - تنظیم دلخواه.

جزئیات مورد فهرست انتخاب

تصاویر چندگانه:

تصاویر را برای سفارش چاپ انتخاب می کند.

(1) یک تصویر را انتخاب نموده و مرکز کلید گردان کنترل را فشار دهید. علامت در کادر تأیید نمایش داده می شود. برای لغو کردن انتخاب، مرکز را دوباره فشار داده و علامت را حذف کنید.

(2) مرحله (1) را برای چاپ سایر تصاویر تکرار کنید. برای انتخاب همه تصاویر از یک تاریخ معین یا در یک پرونده معین، کادر تأیید برای تاریخ یا پرونده را انتخاب کنید.

(3) MENU - [تایید].

لغو کردن همه:
همه علامت های DPOF را پاک می کند.
تنظیم چاپ:
تعیین می کند آیا تاریخ روی تصاویر ثبت شده با علامت های DPOF چاپ شود.
  • موقعیت یا اندازه تاریخ (داخل یا خارج از تصویر) ممکن است بسته به چاپگر تفاوت کند.

نکته

  • شما نمی توانید علامت DPOF را به فایل های ذیل اضافه کنید:
    • تصاویر RAW
  • تعداد کپی ها را نمی توان معین کرد.
  • بعضی از چاپگرها عملکرد چاپ تاریخ را پشتیبانی نمی کنند.