بزرگنمایی تصویر شفاف/بزرگنمایی دیجیتال (بزرگنمائی)

هنگامی که از یک عملکرد بزرگنمایی به غیر از بزرگنمایی نوری استفاده می کنید، می توانید از محدوده بزرگنمایی بزرگنمایی نوری فراتر بروید.

  1. MENU - (تنظیمات دوربین2‎‏) - [تنظیمات زوم] - [زوم تصویر شفاف] یا [زوم دیجیتالی].
  2. هنگامی که یک لنز زوم قدرتی نصب شود، اهرم بزرگنمایی یا حلقه بزرگنمایی لنز بزرگنمایی را برای بزرگ کردن سوژه ها حرکت دهید.
    • هنگامی که از محدوده بزرگنمایی بزرگنمایی نوری فراتر بروید، دوربین به طور خودکار به بزرگنمایی دیگری به غیر از بزرگنمایی نوری تغییر وضعیت می دهد.
  3. هنگامی که لنزی به غیر از یک لنز بزرگنمایی قدرتی نصب شود، MENU - (تنظیمات دوربین2‎‏) - [بزرگنمائی] - مقدار دلخواه را انتخاب کنید.
    مرکز کلید گردان کنترل را برای خارج شدن فشار دهید.
    • شما همچنین می توانید عملکرد [بزرگنمائی] را توسط انتخاب کردن MENU - (تنظیمات دوربین2‎‏) - [کلید سفارشی] یا [کلید سفارشی] به دکمه دلخواه اختصاص دهید.