دکمه DISP‎‏ (نمایشگر/نمایاب)

به شما امکان می دهد حالت های نمایش صفحه را که می توان با استفاده از DISP (تنظیم نمایش) در حالت تصویربرداری انتخاب نمود تعیین کنید.

  1. MENU - (تنظیمات دوربین2‎‏) - [دکمه DISP‎‏]- [نمایشگر] یا [نمایاب] - تنظیم دلخواه - [ورود].
    موارد علامت زده شده با قابل دسترس هستند.

جزئیات مورد فهرست انتخاب

نمایش گرافیکی :
اطلاعات پایه تصویربرداری را نشان می دهد. به طور نموداری سرعت شاتر و مقدار گشادگی دیافراگم را نشان می دهد.
نمایش همه اطلاعات :
اطلاعات ضبط را نشان می دهد.
بدون اطلاعات :
اطلاعات ضبط را نشان نمی دهد.
هیستوگرام :
توزیع روشنایی را به صورت نموداری نمایش می دهد.
تراز :
مشخص می کند آیا محصول در هر دو جهت جلو-عقب (A) و افقی (B) تراز است. هنگامی که محصول در هر جهت تراز است، نشانگر به رنگ سبز درمی آید.

برای نمایاب*:

فقط اطلاعات تصویربرداری، و نه سوژه را روی نمایشگر نمایش می دهد. این تنظیم یک تنظیم نمایش برای تصویربرداری با نمایاب است.

نمایشگر خاموش*:

همیشه هنگام تصویربرداری تصاویر نمایشگر را خاموش می کند. شما می توانید هنگام پخش تصاویر یا کار کردن با MENU از نمایشگر استفاده کنید. این تنظیم یک تنظیم نمایش برای تصویربرداری با نمایاب است.

*این حالت های صفحه فقط در تنظیم برای [نمایشگر] قابل دسترس است.

نکته

  • اگر محصول را به میزان زیادی به طرف جلو یا به طرف عقب خم کنید، خطای تراز زیاد خواهد بود.
  • حتی هنگامی که شیب بندی توسط تراز تصحیح می شود محصول ممکن است محدوده خطایی حدود 1± درجه داشته باشد.