قفل AE

هنگامی که تباین بین سوژه و پس زمینه زیاد است، نظیر هنگام تصویربرداری یک سوژه دارای زمینه روشن یا یک سوژه نزدیک یک پنجره، نور را در نقطه ای که به نظر می رسد سوژه دارای روشنایی مناسب است نورسنجی کرده و نوردهی را قبل از تصویربرداری قفل کنید. برای کاهش روشنایی سوژه، نور را در نقطه ای روشن تر از سوژه نورسنجی کرده و نوردهی کل صفحه را قفل کنید. برای روشن تر کردن سوژه، نور را در نقطه ای تاریک تر از سوژه نورسنجی کرده و نوردهی کل صفحه را قفل کنید.
  1. روی نقطه ای که در آن نوردهی تنظیم شده است تمرکز را تنظیم کنید.
  2. دکمه AEL را فشار دهید.

    نوردهی قفل شده، و (قفل AE) نمایش داده می شود.
  3. به فشار دادن دکمه AEL ادامه داده و دوباره روی سوژه تمرکز کنید، سپس تصویر را بگیرید.
    • در صورتی که می خواهید به تصویربرداری با نوردهی ثابت شده ادامه دهید، دکمه AEL را در حال گرفتن یک تصویر پایین نگه دارید. دکمه را برای بازنشانی نوردهی آزاد کنید.

راهنمایی

  • اگر شما MENU - (تنظیمات دوربین2‎‏) - [کلید سفارشی] یا [کلید سفارشی] - [عملکرد دکمه AEL‎‏] - [تبدیل قفل AE‎‏] را انتخاب کنید، می توانید بدون پایین نگه داشتن دکمه نوردهی را قفل کنید.

نکته

  • [گرفتن قفAE‎‏] و [تبدیل قفلAE‎‏] هنگام استفاده کردن از عملکردهای بزرگنمایی به غیر از بزرگنمایی نوری قابل دسترس نیستند.