تنظیمات HDMI‎‏: نمایش اطلاعات HDMI‎‏

انتخاب می کند آیا هنگامی که این محصول و تلویزیون با استفاده از یک کابل HDMI (فروش جداگانه) به یکدیگر وصل می باشند اطلاعات تصویربرداری را نمایش دهد.

  1. MENU - (تنظیم) - [تنظیمات HDMI‎‏]- [نمایش اطلاعات HDMI‎‏] - تنظیم دلخواه.

جزئیات مورد فهرست انتخاب

روشن:

اطلاعات تصویربرداری را روی تلویزیون نمایش می دهد.

در حالی که هیچ چیز روی نمایشگر دوربین نمایش داده نمی شود، تصویر ضبط شده و اطلاعات تصویربرداری روی تلویزیون نمایش داده می شوند.

خاموش:

اطلاعات تصویربرداری را روی تلویزیون نمایش نمی دهد.

در حالی که تصویر ضبط شده و اطلاعات تصویربرداری روی نمایشگر دوربین نمایش داده می شوند فقط تصویر ضبط شده روی تلویزیون نمایش داده می شود.

نکته

  • هنگامی که این محصول به یک تلویزیون سازگار با 4K وصل شود، [خاموش] به طور خودکار انتخاب می شود.
  • اگر [فرمت فایل] را بر روی [‏‎XAVC S 4K‎‏] تعیین کرده و فیلم ها را در حالی که دوربین به یک وسیله HDMI وصل می شود بگیرید، تصاویر روی نمایشگر نمایش داده نخواهند شد.