تامین برق USB‎‏

تعیین می کند آیا هنگامی که محصول به یک کامپیوتر یا یک وسیله USB وصل است نیرو از طریق کابل میکرو USB تأمین شود.

  1. MENU - (تنظیم) - [تامین برق USB‎‏] - تنظیم دلخواه.

جزئیات مورد فهرست انتخاب

روشن:
هنگامی که محصول به یک کامپیوتر، غیره وصل است نیرو برای محصول از طریق یک کابل میکرو USB تأمین شود.
خاموش:
هنگامی که محصول به یک کامپیوتر، غیره وصل است نیرو از طریق یک کابل میکرو USB برای محصول تأمین نمی شود. در صورتی که از آداپتور AC ضمیمه استفاده کنید، حتی هنگامی که [خاموش] انتخاب شود نیرو تأمین خواهد شد.


عملکردهای قابل دسترس در حین تأمین نیرو از طریق یک کابل USB

جدول زیر به شما نشان می دهد کدام عملکردها در حین تأمین نیرو از طریق یک کابل USB قابل دسترس/غیرقابل دسترس می باشند.
یک علامت تأیید مشخص می کند که عملکرد قابل دسترس است، و "―" نشان می دهد که عملکرد غیرقابل دسترس است.

عمل قابل دسترس/غیرقابل دسترس
گرفتن تصاویر
پخش کردن تصاویر
اتصالات Wi-Fi/NFC/Bluetooth
شارژ کردن یک بسته باتری
روشن کردن دوربین بدون یک بسته باتری جای گذاری شده

نکته

  • بسته باتری را برای تأمین نیرو از طریق کابل USB به داخل محصول جای گذاری کنید.