عمل. ارسال به تلفن هوش.: ارسال هدف (فیلم های پروکسی)

هنگام انتقال دادن ویدیوی XAVC S به یک تلفن هوشمند با [ارسال به تلفن هوشمند]، شما می توانید تعیین کنید که آیا فیلم پروکسی با سرعت بیت کم یا فیلم اصلی با سرعت بیت زیاد را انتقال دهید.

  1. MENU - (شبکه) - [عمل. ارسال به تلفن هوش.] - [ارسال هدف] - تنظیم دلخواه.

جزئیات مورد فهرست انتخاب

فقط جانشین:
فقط فیلم های پروکسی را انتقال می دهد.
فقط اصلی:
فقط فیلم های اصلی را انتقال می دهد.
جانشین و اصلی:
هر دوی فیلم های پروکسی و اصلی را انتقال می دهد.

نکته

  • شما نمی توانید فیلم های XAVC S 4K یا داده اصلی فیلم های XAVC S HD ضبط شده در [120p]/[100p] را به یک تلفن هوشمند انتقال دهید. شما فقط می توانید فیلم های پروکسی را انتقال دهید.
  • در حالی که تعداد زیادی تصویر یا فیلم های بلند را انتقال می دهید، توصیه می کنیم با استفاده از آداپتور AC (ضمیمه) نیروی دوربین را از یک خروجی دیواری تأمین کنید.