گرفتن تصاویر ساکن

 1. حالت دلخواه تصویربرداری را توسط چرخاندن کلید چرخان حالت انتخاب کنید.

  • کلید چرخان حالت را در حین فشار دادن دکمه آزادسازی قفل کلید چرخان حالت در مرکز کلید چرخان حالت بچرخانید.
 2. زاویه مونیتور را تنظیم نموده، و دوربین را نگه دارید.یا از بین نمایاب نگاه کرده و دوربین را نگه دارید.
 3. هنگامی که یک لنز بزرگنمایی نصب شود، تصاویر را توسط چرخاندن حلقه بزرگنمایی لنز بزرگ کنید.
 4. دکمه شاتر را برای تمرکز کردن تا نیمه به پایین فشار دهید.
  هنگامی که تصویر در تمرکز باشد، یک بوق به صدا در آمده و نشانگر ( نظیر ) روشن می شود.

 5. دکمه شاتر را به طور کامل به پایین فشار دهید.

برای گرفتن تصاویر با تمرکز قفل شده روی سوژه دلخواه (قفل تمرکز)

تصاویر را در حالت تمرکز خودکار با تمرکز قفل شده روی سوژه دلخواه می گیرد.

 1. کلید چرخان حالت فوکوس را برای انتخاب AF-S (‏‎AF تک عکس) بچرخانید.
  • کلید چرخان حالت فوکوس را در حین پایین نگه داشتن دکمه آزاد سازی قفل کلید چرخان حالت فوکوس بچرخانید.
 2. سوژه را در داخل ناحیه AF قرار داده و دکمه شاتر را تا نیمه به پایین فشار دهید.

  تمرکز قفل می شود.

  • اگر تمرکز کردن روی یک سوژه دلخواه دشوار است، [ناحیه فوکوس] را بر روی [مرکز] یا [نقطه انعطاف پذیر] تعیین کنید.
 3. به فشار دادن دکمه شاتر تا نیمه به پایین ادامه داده و برای کادربندی مجدد، عکس سوژه را به موقعیت اولیه برگردانید.

 4. دکمه شاتر را برای گرفتن تصویر به طور کامل به پایین فشار دهید.

راهنمایی

 • هنگامی که محصول نمی تواند به طور خودکار تمرکز کند، نشانگر تمرکز چشمک زده و بوق به صدا در نمی آید. عکس را مجدداً کادربندی کنید یا تنظیم تمرکز را تغییر دهید.در حالت [‏‎AF پیوسته]، روشن شده و بوقی که نشان دهنده این است که تمرکز به دست آمده است به صدا در نمی آید.
 • یک علامت نشانه بعد از تصویربرداری نمایش داده می شود که مشخص می کند داده در حال نوشته شدن است. در حالی که علامت نشانه نمایش داده می شود کارت حافظه را برندارید.