تنظیمات Wi-Fi‎‏: فشار WPS‎‏

اگر نقطه دسترسی شما دارای یک دکمه ‎Wi-Fi Protected Setup (WPS)‎ است، می توانید نقطه دسترسی را به آسانی بر این محصول ثبت کنید.

  1. MENU - (شبکه) - [تنظیمات Wi-Fi‎‏] - [فشار WPS‎‏].
  2. دکمه Wi-Fi Protected Setup ‎(WPS)‎ روی نقطه دسترسی را برای وصل شدن فشار دهید.

نکته

  • [فشار WPS‎‏] فقط اگر تنظیم امنیتی نقطه دسترسی شما بر روی WPA یا WPA2 تعیین شده باشد و نقطه دسترسی شما روش دکمه Wi-Fi Protected Setup (WPS)‎ را پشتیبانی کند کار می کند. اگر تنظیم امنیتی بر WEP تعیین شده یا نقطه دسترسی شما روش دکمه Wi-Fi Protected Setup (WPS)‎ را پشتیبانی نمی کند، [تنظیمات نقطه دسترسی] را انجام دهید.
  • برای جزئیات در باره عملکردهای قابل دسترس و تنظیمات نقطه دسترسی خود، دستورالعمل های عملکرد نقطه دسترسی را ملاحظه نموده یا با مسئول نقطه دسترسی تماس بگیرید.
  • بسته به شرایط محیط پیرامون، نظیر نوع جنس دیوار و حضور موانع یا امواج رادیویی بین محصول و نقطه دسترسی، برقراری یک اتصال ممکن است امکان پذیر نباشد یا فاصله ارتباط ممکن است کوتاه تر باشد. در این حالت، مکان محصول را تغییر داده یا محصول را به نقطه دسترسی نزدیک تر کنید.