تمرکز دستی مستقیم (DMF)

شما می توانید بعد از انجام دادن تمرکز خودکار تنظیمات دقیق را به صورت دستی انجام دهید، که به شما امکان می دهد نسبت به هنگام استفاده از تمرکز دستی از ابتدا، سریع تر روی یک سوژه تمرکز کنید. این در موقعیت هایی نظیر تصویربرداری ماکرو مناسب است.

  1. در حین فشار دادن دکمه آزاد سازی قفل کلید چرخان حالت فوکوس (A)، کلید چرخان حالت فوکوس (B) را بچرخانید و DMF را انتخاب کنید.

  2. دکمه شاتر را برای تمرکز به صورت خودکار تا نیمه به پایین فشار دهید.
  3. برای به دست آوردن یک تمرکز واضح تر، دکمه شاتر را به صورت فشرده تا نیمه به پایین نگه داشته، و سپس حلقه فوکوس کردن را بچرخانید.

    • هنگامی که حلقه فوکوس کردن را می چرخانید، فاصله تمرکز روی صفحه نمایش داده می شود.
      فاصله تمرکز هنگامی که آداپتور نصب (فروش جداگانه) وصل شود نمایش داده نمی شود.
  4. دکمه شاتر را برای گرفتن یک تصویر به طور کامل به پایین فشار دهید.