رهاسازی بی کارت حافظه

تعیین می کند آیا شاتر هنگامی که هیچ کارت حافظه ای جای گذاری نشده است می تواند آزاد شود.

  1. MENU - (تنظیمات دوربین2‎‏) - [رهاسازی بی کارت حافظه] - تنظیم دلخواه.

جزئیات مورد فهرست انتخاب

فعال:
حتی در صورتی که هیچ کارت حافظه ای جای گذاری نشده باشد نیز شاتر آزاد می شود.
غیرفعال:
هنگامی که هیچ کارت حافظه ای جای گذاری نشده است شاتر آزاد نمی شود.

نکته

  • هنگامی که هیچ کارت حافظه ای جای گذاری نشده است، تصاویر گرفته شده ذخیره نخواهند شد.
  • تنظیم پیش فرض [فعال] است. توصیه می شود قبل از تصویربرداری واقعی [غیرفعال] را انتخاب کنید.