طبقه بندی پیوسته

در حین تغییر دادن خودکار نوردهی از پایه به تاریک تر و سپس به روشن تر چندین تصویر را می گیرد. شما بعد از ضبط کردن می توانید تصویری که متناسب با منظور شما است را انتخاب کنید.

 1. (طبقه بندی) را توسط چرخاندن کلید چرخان حالت درایو انتخاب کنید.
  • کلید چرخان حالت درایو را در حین پایین نگه داشتن دکمه آزاد سازی قفل کلید چرخان حالت درایو بچرخانید.
 2. MENU - (تنظیمات دوربین1‎‏) - [تنظیمات محدوده]- [نوع طبقه بندی] - [طبقه بندی پیوسته] - حالت دلخواه.
  • صفحه تنظیم برای [نوع طبقه بندی] را می توان توسط فشار دادن دکمه Fn نمایش داد.
 3. تمرکز را تنظیم نموده و تصویر را بگیرید.
  • نوردهی پایه برای اولین تصویر گرفته شده ثابت می شود.
  • به فشار دادن و نگه داشتن دکمه شاتر تا زمانی که تصویربرداری طبقه بندی به پایان برسد ادامه دهید.

جزئیات مورد فهرست انتخاب

برای مثال، هنگامی که [طبقه بندی پیوسته: 0.3EV ‏3 تصویر] انتخاب شود دوربین مجموعه ای از سه تصویر را به طور پیوسته با یک مقدار نوردهی تغییر یافته به اندازه مثبت یا منفی 0.3EV تصویربرداری می کند.

نکته

 • آخرین تصویر گرفته شده روی مرور خودکار نشان داده می شود.
 • هنگامی که [‏‎ISO AUTO‎‏] در حالت [نوردهی دستی] انتخاب شود، نوردهی توسط تنظیم کردن مقدار ISO تغییر داده می شود. اگر تنظیمی به غیر از [‏‎ISO AUTO‎‏] انتخاب شود، نوردهی توسط تنظیم کردن سرعت شاتر تغییر داده می شود.
 • هنگامی که نوردهی جبران می شود، نوردهی بر اساس مقدار جبران شده تغییر داده می شود.
 • تصویربرداری طبقه بندی در حالت های تصویربرداری ذیل غیر قابل دسترس است:
  • [خودکار هوشمند]
 • هنگامی که فلاش استفاده شود، محصول تصویربرداری طبقه بندی فلاش را انجام می دهد، که مقدار نور فلاش را حتی اگر [طبقه بندی پیوسته] انتخاب شود تغییر می دهد. دکمه شاتر را برای هر تصویر فشار دهید.