ثبت کردن تنظیمات تصویربرداری بر روی یک کلید سفارشی (ثبت تنظ. تصویر. سفارشی)

شما می توانید تنظیمات تصویربرداری (نظیر نوردهی، تنظیم تمرکز، حالت درایو، غیره) را از پیش به یک کلید سفارشی ثبت کرده و آنها را در حین پایین نگه داشتن کلید به طور موقت فرابخوانید. به طور ساده کلید سفارشی را برای تغییر دادن سریع تنظیمات فشار داده و کلید را برای برگشتن به تنظیمات اولیه آزاد کنید. این عملکرد هنگام ضبط کردن صحنه های پویا نظیر صحنه های ورزشی مفید است.

 1. MENU - (تنظیمات دوربین1‎‏) - [ثبت تنظ. تصویر. سفارشی] - یک عدد ثبت را از [فراخوان سفارشی گرفتن 1‎‏] تا [فراخوان سفارشی گرفتن 3‎‏] انتخاب کنید.
  صفحه تنظیم برای عدد انتخاب شده نمایش داده خواهد شد.
 2. با استفاده از طرف بالا/پایین/چپ/راست کلید گردان کنترل، کادرهای تأیید برای عملکردهایی که می خواهید با یکی از عددهای ثبت شده فرابخوانید را انتخاب نموده و مرکز را برای تأیید هر کادر فشار دهید.
  یک علامت در کادرها برای عملکردها نمایش داده خواهد شد.
  • برای لغو یک انتخاب، مرکز را دوباره فشار دهید.
 3. عملکردی که می خواهید تنظیم کنید را با استفاده از طرف بالا/پایین/چپ/راست کلید گردان کنترل انتخاب نموده، و مرکز را برای تنظیم عملکرد به تنظیم دلخواه فشار دهید.
  • برای ثبت کردن تنظیمات فعلی دوربین به عددی ثبتی که انتخاب کرده اید [وارد کردن تنظیم فعلی] را انتخاب کنید.
 4. [ثبت] را انتخاب کنید.

مواردی که می توانند ثبت شوند

 • می توانید عملکردهای گوناگونی را برای تصویربرداری ثبت کنید. مواردی که واقعاً می توان ثبت نمود روی فهرست انتخاب دوربین نمایش داده می شوند.
 • نوردهی
 • تنظیم تمرکز
 • حالت درایو (به غیر از تایمر خودکار)

برای فراخواندن تنظیمات ثبت شده

 1. MENU - (تنظیمات دوربین2‎‏) - [کلید سفارشی] - کلید دلخواه را انتخاب نموده و سپس یکی از عددهای ثبت را از [فراخوان سفارشی گرفتن 1‎‏] تا [فراخوان سفارشی گرفتن 3‎‏] انتخاب کنید.
 2. روی صفحه تصویربرداری، دکمه شاتر را در حین پایین نگه داشتن کلیدی که به آن یکی از عددهای ثبت شده را اختصاص داده اید فشار دهید.
  تنظیمات ثبت شده در حالی که کلید سفارشی را پایین نگه داشته اید فعال می شوند.

راهنمایی

 • شما می توانید بعد از اختصاص دادن یکی از عددهای ثبت به کلید سفارشی با استفاده از [کلید سفارشی] تنظیمات برای [ثبت تنظ. تصویر. سفارشی] را تغییر دهید.

نکته

 • عددهای ثبت [فراخوان سفارشی گرفتن 1‎‏] تا [فراخوان سفارشی گرفتن 3‎‏] فقط هنگامی قابل دسترس هستند که حالت تصویربرداری بر روی P/A/S/M تعیین شود.
 • بسته به لنز وصل شده و وضعیت دوربین هنگامی که فراخوانی تنظیم ثبت شده اجرا می شود، تنظیمات ثبت شده ممکن است سودمند نباشد.