وضعیت هواپیما

هنگامی که سوار یک هواپیما، غیره هستید، می توانید همه عملکردهای مربوط به بی سیم شامل Wi-Fi را به طور موقت غیرفعال کنید.

  1. MENU - (شبکه) - [وضعیت هواپیما] - تنظیم دلخواه.
    اگر [وضعیت هواپیما] را بر روی [روشن] تعیین کنید، یک علامت هواپیما روی صفحه نمایش داده خواهد شد.