تنظیمات رسانه ضبط: تغییر خودکار رسانه ضبط

اگر کارت حافظه ای که در حال استفاده است پر شود یا فراموش کرده باشید کارت حافظه ای را در داخل یک شکاف جای گذاری کنید، می توانید تصاویر را بر روی کارت حافظه دیگر ضبط کنید.

 1. MENU- (تنظیم) - [تنظیمات رسانه ضبط] - [تغییر خودکار رسانه ضبط] - تنظیم دلخواه.

جزئیات مورد فهرست انتخاب

روشن :
هنگامی که کارت حافظه در حال استفاده پر شود یا اگر فراموش کرده باشید کارت حافظه ای را جای گذاری کنید دوربین به طور خودکار شروع به ضبط کردن روی کارت حافظه دیگر می کند.
خاموش :
دوربین [تغییر خودکار رسانه ضبط] را انجام نمی دهد.


چگونه دوربین شکاف کارت حافظه در حال استفاده را تغییر می دهد

هنگامی که [حالت ضبط] بر روی [استاندارد] تعیین شود:

هنگامی که تصاویر نمی توانند بر روی کارت حافظه در حال استفاده ضبط شوند، [اولویت‌دهی رسانه ضبط] به طور خودکار تغییر می کند و تصاویر بر روی کارت حافظه دیگر ضبط می شوند.
هنگامی که کارت حافظه دیگر بعد از تغییر داده شدن پر می شود، دوربین دوباره شروع به ضبط کردن در شکاف قبلی می کند.


مثال: هنگامی که [اولویت‌دهی رسانه ضبط] بر روی [شکاف 1‎‏] تعیین شود

: ضبط کردن تصاویر

(A): ضبط کردن (در اثر فقدان ظرفیت، غیره) دیگر روی کارت حافظه امکان پذیر نیست.

(B): کارت حافظه با یک کارت قابل ضبط جایگزین می شود.هنگام ضبط کردن تصویر یکسان به طور همزمان بر روی دو کارت حافظه:

 • ضبط کردن تصاویر ساکن با [حالت ضبط] تعیین شده بر روی [ضبط همزمان ()‎‏]
 • ضبط کردن فیلم ها با [حالت ضبط] تعیین شده بر روی [ضبط همزمان ()‎‏]
 • ضبط کردن تصاویر ساکن یا فیلم ها با [حالت ضبط] تعیین شده بر روی [ضبط همزمان (/)‎‏]

دوربین هنگامی که هر یک از کارت های حافظه پر شوند به طور همزمان ضبط کردن را متوقف می کند. هنگامی که کارت حافظه ای که پر شده است را برمی دارید، دوربین شروع به ضبط کردن بر روی کارت حافظه دیگر می کند.
هنگامی که کارت حافظه ای که پر شده است را با یک کارت حافظه قابل ضبط جایگزین می کنید، دوربین دوباره شروع به ضبط همزمان با تنظیم انتخاب شده می کند.


مثال: هنگامی که [اولویت‌دهی رسانه ضبط] بر روی [شکاف 1‎‏] تعیین شود
([حالت ضبط]: [ضبط همزمان (/)‎‏])

: ضبط همزمان قابل دسترس است.

: ضبط کردن غیرفعال است.

: همان تصویر را نمی توان به طور همزمان ضبط کرد.

(A): ضبط کردن (در اثر فقدان ظرفیت، غیره) دیگر بر روی کارت حافظه امکان پذیر نیست.

(B): کارت حافظه برداشته شده است.

(C): یک کارت حافظه قابل ضبط جای گذاری شده است.

 • تصاویری که به طور همزمان ضبط نمی شوند (برای مثال: تصاویر ساکن در حین [ضبط همزمان ()‎‏]) هنگامی که کارت حافظه در حال استفاده پر می شود به ضبط شدن بر روی کارت حافظه دیگر ادامه می دهند.
 • هنگامی که کارت حافظه مورد استفاده در حین ضبط کردن یک فیلم پر می شود، فیلم به ضبط شدن روی کارت حافظه دیگر ادامه می دهد تا ضبط در حال انجام به پایان برسد.


هنگام ضبط کردن تصاویر به صورت جداگانه بر روی دو کارت حافظه در فرمت های RAW و JPEG:

 • هنگامی که [حالت ضبط] بر روی [مرتب‎(RAW/JPEG)‎‏] یا [مرتب‎(JPEG/RAW)‎‏] تعیین شود، و [فرمت فایل] بر روی [‏‎RAW و JPEG‎‏] تعیین شود

هنگامی که هر یک از کارت های حافظه پر شوند دوربین ضبط کردن را متوقف می کند. هنگامی که کارت حافظه ای که پر شده است را برمی دارید، دوربین ضبط کردن در هر دو فرمت RAW و JPEG بر روی کارت حافظه دیگر را شروع می کند.
هنگامی که کارت حافظه ای که پر شده است را با یک کارت حافظه قابل ضبط جایگزین می کنید، دوربین دوباره به طور جداگانه شروع به ضبط هر دو نوع تصویر با تنظیم انتخاب شده می کند.


مثال: هنگامی که [اولویت‌دهی رسانه ضبط] بر روی [شکاف 1‎‏] تعیین شود
([حالت ضبط]: [مرتب‎(RAW/JPEG)‎‏])

: تصاویر بر حسب فرمت فایل مرتب می شوند.

: ضبط کردن تصاویر ساکن غیرفعال می شود (فیلم ها را می توان ضبط نمود).

: تصاویر را نمی توان ذخیره نمود.

(A): ضبط کردن (در اثر فقدان حافظه، غیره) دیگر بر روی کارت حافظه امکان پذیر نیست.

(B): کارت حافظه برداشته شده است.

(C): یک کارت حافظه قابل ضبط جای گذاری شده است.

 • هنگامی که کارت حافظه مورد استفاده در حین ضبط کردن فیلم ها پر می شود، دوربین شروع به ضبط کردن بر روی کارت حافظه دیگر می کند.


هنگام ضبط کردن تصاویر ساکن و فیلم ها به صورت جداگانه بر روی دو کارت حافظه:

 • هنگامی که [حالت ضبط] بر روی [مرتب(/)‎‏] تعیین شود

هنگامی که هر یک از کارت های حافظه پر شوند، تصاویر ساکن و فیلم ها هر دو بر روی کارت حافظه دیگر ضبط می شوند.
هنگامی که کارت حافظه ای که پر شده است را با یک کارت حافظه قابل ضبط جایگزین می کنید، دوربین دوباره به طور جداگانه شروع به ضبط هر دو نوع تصویر با تنظیم انتخاب شده می کند.


مثال: هنگامی که [اولویت‌دهی رسانه ضبط] بر روی [شکاف 1‎‏] تعیین شود
([حالت ضبط]: [مرتب(/)‎‏])

: تصاویر بر حسب نوع تصویر مرتب می شوند.

: تصاویر را نمی توان ذخیره نمود.

(A): ضبط کردن (در اثر فقدان حافظه، غیره) دیگر بر روی کارت حافظه امکان پذیر نیست.

(B): کارت حافظه برداشته شده است.

(C): یک کارت حافظه قابل ضبط جای گذاری شده است.

راهنمایی

 • تصاویر بر روی کارت حافظه موجود در شکافی که با یک نماد فلش روی نمایشگر نمایش داده شده ضبط می شوند. بعد از آن که دوربین شکاف را با استفاده از [تغییر خودکار رسانه ضبط] تغییر می دهد، کارت حافظه در شکاف پیشین را با یک کارت حافظه قابل ضبط جایگزین کنید.
 • اگر [حالت ضبط] بر روی [استاندارد] تعیین شود، تنظیم برای [اولویت‌دهی رسانه ضبط] هنگامی که شکاف تغییر می کند به طور خودکار تغییر خواهد کرد. اگر می خواهید روی شکاف در حال استفاده قبل از تغییر کردن ضبط کنید، شکاف دلخواه را دوباره با استفاده از [اولویت‌دهی رسانه ضبط] انتخاب کنید.
 • اگر می خواهید به طور پیوسته با تنظیمات انتخاب شده با [حالت ضبط] و [اولویت‌دهی رسانه ضبط] ضبط کنید، [تغییر خودکار رسانه ضبط] را بر روی [خاموش] تعیین کنید.
 • حتی هنگامی که دوربین یک فیلم را با استفاده از [تغییر خودکار رسانه ضبط] روی دو کارت حافظه ضبط می کند، زمان قابل ضبط پیوسته در حدود 29 دقیقه به ازای هر ضبط کردن است.