تأیید حذف

شما می توانید تعیین کنید آیا [حذف] یا [لغو] به عنوان یک پیش فرض روی صفحه تأیید حذف انتخاب شود.

  1. MENU - (تنظیم) - [تأیید حذف] - تنظیم دلخواه.

جزئیات مورد فهرست انتخاب

ابتدا "حذف"‎‏:
[حذف] به عنوان تنظیم پیش فرض انتخاب می شود.

ابتدا "لغو"‎‏:
[لغو] به عنوان تنظیم پیش فرض انتخاب می شود.