عملکرد عملیات لمسی: ردیابی لمسی

شما می توانید عملیات لمسی را برای انتخاب سوژه ای که می خواهید در حالت های تصویر ساکن و ضبط فیلم دنبال کنید استفاده نمایید.
MENU - (تنظیم) - [عملیات لمسی] - [روشن] را از پیش انتخاب کنید.

 1. MENU - (تنظیمات دوربین2‎‏) - [عملکرد عملیات لمسی] - [ردیابی لمسی].
 2. سوژه ای که می خواهید دنبال کنید را روی نمایشگر لمس کنید.
  ردیابی کردن شروع خواهد شد.
 3. دکمه شاتر را برای تمرکز کردن تا نیمه به پایین فشار دهید.
  • دکمه شاتر را برای گرفتن تصاویر به طور کامل به پایین فشار دهید.

راهنمایی

 • برای لغو کردن ردیابی، را لمس کرده یا مرکز کلید گردان کنترل را فشار دهید.

نکته

 • [ردیابی لمسی] در وضعیت های ذیل قابل دسترس نیست:
  • هنگام تصویربرداری فیلم ها با [تنظیم ضبط] تعیین شده بر [120p]/[100p].
  • هنگامی که [حالت فوکوس] بر روی [فوکوس دستی] تعیین شود.
  • هنگام استفاده کردن از بزرگنمایی هوشمند، بزرگنمایی تصویر شفاف و بزرگنمایی دیجیتال
  • هنگام استفاده کردن از آداپتور نصب LA-EA2 یا LA-EA4